Nowotwory a COVID -19

Czy pacjenci z choroba nowotworową ciężej chorują na COVID -19?

Chorzy na nowotwory mają zwiększone ryzyko ciężkiego przebiegu zakażenia SARS-CoV-2 w porównaniu ze zdrową populacją. Wśród nich szczególna grupę  ryzyka stanowią pacjenci z rakiem płuca oraz nowotworami hematoonkologicznymi (chłoniaki, białaczki), pacjenci z rozpoznanymi przerzutami, aktywną chorobą nowotworową oraz ci u których od rozpoznania choroby nowotworowej do zachorowania na COVID-19 nie minęło więcej niż 5 lat.

Należy pamiętać iż powyższe wnioski nie są poparte badaniami porównawczymi a jedynie opierają się na danych obserwacyjnych.

Śmiertelność pacjentów z chorobą nowotworową chorych na COVID 19 waha się pomiędzy 6% a 61 %; w przeprowadzonej meta-analizie wynosiła ona 26% podczas gdy śmiertelność w populacji zdrowych osób wynosi 2-3%.

W tym przypadku musimy jednak pamiętać iż pacjenci z chorobą nowotworowa w porównaniu z resztą populacji są zazwyczaj starsi, w gorszym stopniu sprawności oraz obciążeni dodatkowo wieloma chorobami współtowarzyszącymi które pogarszają ogólny stan zdrowia.

Sytuacja pandemii powoduje trudności w dostępie do opieki zdrowotnej i tym samym opóźnia właściwe postawienie diagnozy oraz rozpoczęcie leczenia co także przyczynia się do zwiększonej śmiertelności chorych na nowotwory.

Choroba nowotworowa a szczepienia

Zgodnie z wytycznymi amerykańskiej organizacji zrzeszającej ośrodki onkologiczne w USA (NCCN) pacjenci z rozpoznaną choroba nowotworową powinni być zaszczepieni na SARS-CoV-2 ponieważ nabyta w ten sposób odporność zapobiega wystąpieniu ciężkich powikłań, w tym zespołowi ostrej niewydolności oddechowej, przyczyniając się do zmniejszenia śmiertelności.

W pierwszej  kolejności powinni być zaszczepieni chorzy z aktywnym procesem nowotworowym, u których od zakończenia leczenia nie upłynęło >6 m-cy oraz ci u których planowane jest rozpoczęcie leczenia onkologicznego.

U pacjentów chorych na nowotwory mogą być zastosowane te same szczepionki jak w pozostałej części populacji które zatwierdzone są przez Światową Organizację Zdrowia (WHO).

Powikłania po szczepieniu u pacjentów chorych na nowotwory złośliwe

Do dnia dzisiejszego nie ma danych naukowych iż  szczepionki przeciwko COVID-19 powodują zwiększone ryzyko działań niepożądanych  u pacjentów z rozpoznaną chorobą nowotworową, w tym u chorych aktywnie leczonych chemioterapią. Szczepionka nie zabezpiecza prze zachorowaniem ale zmniejsza ryzyko ciężkiego przebiegu zakażenia. Ciężki przebieg zakażenia może opóźnić, uniemożliwić bądź pogorszyć wyniki prowadzonego leczenia onkologicznego.

Jestem leczony onkologicznie- kiedy mogę być zaszczepiony?

 Zgodnie z zaleceniami opublikowanymi przez Ministerstwo Zdrowia pacjenci w trakcie chemioterapii oraz chemioterapii połączonej z immunoterapią powinni być zaszczepieni między 3 a 7 dniem od podania cyklu chemioterapii.

Pacjenci poddawani immunoterapii bądź leczeniu celowanemu mogą być zaszczepieni niezależnie od fazy cyklu leczenia.

Pacjenci poddawani radioterapii mogą być zaszczepieni w trakcie prowadzonego leczenia pod warunkiem wykluczenia u nich mielosupresji (przejściowego osłabienia czynności szpiku).

Czy szczepienie jest bezpieczne?

Dotychczas zebrane dane potwierdzają iż szczepionki przeciwko COVID-19 są bezpieczne dla pacjentów chorych na nowotwory, nawet w grupie pacjentów w której  w wyniku prowadzonego leczenia onkologicznego dochodzi do zmniejszenia odporności. Dodatkowo do tej pory nie ma danych iż prowadzone leczenie onkologiczne przyczynia się do zmniejszenia skuteczności szczepienia.

 

Przewiń na górę
Skip to content